Демонстрації до підручника "Атомна фізика". (Находкін М.Г., Харченко Н.П.)

УВАГА! В демонстраціях можуть міститися помилки! Запитуйте новіші версії демонстрацій у викладачів!

Інформація надається "як є".

Авторський колектив: Находкін М.Г., Харченко Н.П. (сценарії демонстрацій), Якубчак В.В, Попов М.О., Капралова Т.O. (технічна реалізація).

 1. Схема параболічного мас-спектрометра Томсона.
 2. Схема мас-спектрометра з подвійним фокусуванням.
 3. Модель Томсона. Дослід Резерфорда
 4. Модель схеми розсіяння α-частинок.
 5. Схема експериментального дослідження формули Резерфорда
 6. Комптон ефект
 7. Полярна діаграма розсіяння електронів віддачі та фотонів
 8. Бреггівська дифракція рентгенівських променів на кристалічних площинах (100) та (111)
 9. Перші фотографії Дж. П. Томсона з дифракції електронів
 10. Clinton Davisson and Lester Germer
 11. Електронограма плівки германію
 12. Схема методу Дебая – Шерера з дослідження дифракції
 13. Умова стаціонарності орбіт за де Бройлем
 14. Спектральні серії атома водню
 15. Серія Лаймана
 16. Серія Бальмера для атома водню та серія Піккерінга для іонізованого атома гелію
 17. Принципова схема дослідження ізотопічного зсуву спектральних ліній серії Бальмера (для атомів водню і дейтерію)
 18. Розрахунок коефіцієнтів відбиття R і пропускання D потоку частинок з енергією E на границі бар’єра висотою U0 (бар’єр у вигляді прямокутної нескінченної сходинки)
 19. Типи мікроскопів
 20. Скануючий тунельний мікроскоп
 21. Атомний силовий мікроскоп
 22. Зображення, зроблене за допомогою СТМ
 23. Зображення поверхні кремнієвої пластинки за допомогою СТМ
 24. Графіки густини ймовірності кутових складових хвильової функції для різних станів атома водню
 25. Графіки радіальної густини ймовірності для різних станів водневоподібного атома
 26. Головна, різка і фундаментальна серії Na (головні лінії серій)
 27. Дифузна серія Na (головна лінія) для різних випадків взаємного розташування термів 32D3/2, 5/2
 28. Дослід Лемба – Різерфорда із дослідження лембівського зсуву енергетичних рівнів 2P1/2 , 2S1/2 атома водню
 29. Тонка та надтонка структури головної лінії серії Лаймана для атома водню
 30. Тонка та надтонка структури головної лінії серії Бальмера
 31. Надтонка структура енергетичних рівнів атома водню та його ізотопів
 32. Діаграма рівнів тонкої структури основного та першого збудженого станів та час анігіляції для атома позітронію
 33. Застосування тонкої та надтонкої структур термів Cs133 для створення еталона атомної секунди
 34. Векторна модель атома
 35. Спектральна характеристика лазера
 36. Енергетична схема та конструкція He – Ne лазера
 37. Рентгенівський спектр
 38. Векторна схема складання орбітальних і магнітних моментів атома. PL, PS – орбітальний та спіновий механічні моменти, μL, μS – магнітні моменти. μJ II - ефективний магнітний момент атома
 39. Дослід Ейнштейна і де Гааза (магнітомеханічний ефект)
 40. Дослід Штерна – Герлаха
 41. Дослід Шала з подвійного променезаломленню нейтронів
 42. Метод Рабі для визначення магнітних моментів атомів
 43. Схема досліду нормального ефекту Зеємана
 44. Інтерферограма червоної спектральної лінії атомів кадмію в випадку нормального ефекту Зеємана
 45. Схема дослідження аномального ефекту Зеємана
 46. Ефект Пашена – Бака
 47. Ефект Штарка (повздовжній та поперечний)
 48. Схема першого експерименту з двоступеневої резонансної фотоіонізації атомів рубідію (В. С. Летохов. Лазерна фотоіонізаційна спектроскопія 1987 р.)
 49. Принципова схема експерименту Бросселя і Біттера (1952 р.) Подвійний радіооптичний резонанс
 50. Гібридизація
 51. Електронні конфігурації деяких молекул
 52. Схема нормальних коливань молекули води
 53. Зміна еліпсоїда поляризованості молекули води за трьох різних типів коливань
 54. Коливально – обертальний спектр двохатомної лінійної молекули
 55. PR контур основної смуги оксиду вуглецю
 56. Коливально – обертальний спектр трьохатомної лінійної молекули
 57. Інфрачервоний та раманівський спектри 1,4-діоксану
 58. Принцип Франка – Кондона
 59. Положення смуг коливань в ІЧ області
 60. Схема ефектів Джозефсона 1
 61. Схема ефектів Джозефсона 2
 62. Кристалічна структура високотемпературного надпровідника YBCO
 63. Періодична таблиця Менделєєва (укладач О. Феофанов)
 64. ЛітератураПерейти на головну сторінку radfiz.org.ua
Перейти до розділу "Матеріали ONLINE"