3. Динаміка

3.1.Динаміка вирішує дві задачі :

Взаємодія тіл. Сили.

3.2. Взаємодія матеріальних тіл опосереднюється силами. Сили при цьому виступають як векторні величини: кількісна міра інтенсивності взаємодії.

Закони Ньютона. Маса. Імпульс. Взаємозв’язок законів Ньютона.

3.3. І закон Ньютона: Будь-яке матеріальне тіло чи точка знаходяться в стані спокою або рівномірного та прямолінійного руху, доки дія на нього інших тіл не примусить його змінити цей стан.

3.4. Поняття "спокій" відносне. Тіло може перебувати в спокої лише відносно деякої системи відліку, відносно інших воно рухається. Ті системи, в яких тіло, на яке не діють інші тіла, рухається рівномірно та прямолінійно або не рухається, звуться інерціальними. В них виконується перший закон Ньютона.

3.5. Системи, в яких перший закон Ньютона не виконується, звуться неінерціальними. Такі системи рухаються з прискоренням відносно інерціальних.

3.6. ІІ закон Ньютона: Добуток маси тіла на його прискорення дорівнює величині сили, яка діє на це тіло. Напрямки прискорення та сили співпадають. Загальна форма: похідна від імпульсу по часу дорівнює силі, яка діє на це тіло, і співпадає з нею за напрямком.

3.7. ІІІ закон Ньютона: Всякій дії є рівна і протилежна за напрямком протидія. Імпульс ізольованої системи тіл зберігається.

Момент сили, момент імпульсу. Рівняння моментів.

3.8. Моментом сили, що діє на матеріальну точку А відносно точки О називають вектор .

3.9. Моментом імпульсу матеріальної точки А відносно точки О називають вектор .

3.10. Похідна по часу від моменту імпульсу L частинки відносно деякої точки О дорівнює сумарному моменту сил M, що діють на цю частинку, відносно тієї ж точки О:

.

Якщо в деякому проміжку часу момент всіх діючих на частинку сил дорівнює нулю, то на цьому проміжку часу момент імпульсу частинки є величина постійна

 

Попередній розділ
Зміст
Наступний розділ